Tuesday, 2 November 2010

ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ - ਜੋਲੀ ਅੰਕਲ

ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਬਸੰਤੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਯਾ ਕੀ ਸੁਨੀਯਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਅਜ ਜੈਲ ਤੋ ਛੁਟ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਓਹਦੇ ਚੰਗੇ ਵਰਤਾਵ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪਹਲੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ. ਬਸੰਤੀ ਨੇ ਮਥੇ ਤੇ ਹਥ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਯਾ ਕੀ ਮੇਂ ਤੇਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੈਲ ਵਿਚ ਚੈਨ ਹੈ. ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਯਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰਹ ਕਿਯੂ ਕਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੋ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ. ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਗਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਸੰਤੀ ਨੇ ਕਿਯਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਉਦ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਹੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ. ਜੇਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਮ ਹੋਂਦੇ ਹੀ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੇਠ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕਿਹੇਗਾ?

ਬਸੰਤੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਯਾ ਕੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਤਾ ਤੇਰੀ ਉਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਿਯਾ ਗਲਾਂ ਤੋ ਇਦਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ. ਬਸੰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਯਾ ਕੀ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੇਨੂੰ ਦਸਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੇਰਾ ਥਲੋ ਹੂਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ. ਵਿਹਾਹ ਤੋ ਪਹਲੇ ਜਦੋ ਇਹ ਮੇਨੂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਦਿਤੀ , ਏਹਨੇ ਝਟਪਟ ਸਕੂਟਰ ਮੰਗ ਲਿਯਾ. ਜਦੋ ਮੇਰੇ ਭਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨ ਲਈ ਤਾ ਏਨੇ ਝਟ ਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ  ਕਹ ਦਿਤਾ. ਮੇਰੇ ਭਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋ ਅਪ੍ਨਿਯਾ ਦੁਕਾਂਨਾ ਵਿਚੋ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਯਾ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਝਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਯਾ. ਮੇਰੇ ਭਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਾ ਕਰ ਦਿਤੀ.
ਬਸੰਤੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਇਹ ਸਬ ਕੁਛ ਸੁਨ੍ਨ ਤੋ ਬਾਦ ਅਜੀਬ ਜਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਪੇਹ ਗਈ ਕੀ ਇਸ ਦੁਨਿਯਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਹ ਦੇ ਵੀ ਲੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਬਸੰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਅਗੇ ਕਹੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕੀ  ਸੋਹਰੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮੇਂ ਏਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਯਾ ਕੀ ਦਿਲ ਵੀ ਧਕ ਧਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਨ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਝਟ ਬਹਾਰ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੇਹ ਦਿਤਾ ਕੀ ਮੇਨੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮੇਰੀ ਵੋਹਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ. ਮੇਂ ਤੇ ਝਟ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕੇਹ ਦਿਤਾ ਕੀ ਮੇਂ ਤੇ ਲੂਟੀ ਗਈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ. ਅਗੋ ਏਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਨ ਦੀ ਲੋਡ ਨਹੀ ਮੇਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਨਿਲ ਅਮਬਾਨੀ ਨਹੀ ਬਨ ਗਯਾ.

ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਘੁਮਣ ਗਏ ਤੇ ਉਥੇ ਮੇਨੂੰ ਕੇਹਨ ਲਗੇ ਕੀ ਵਿਹਾ ਤੋ ਪਹਲੇ ਮੇਰਿਯਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆ ਸਾਹੇਲਿਯਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕੋਹੀ ਚਕਰ ਹੈ ਸੀ. ਮੈ ਤੇ ਮਜਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਹ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ  ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾ ਕਰ੍ਵਿਯਾ ਸੀ. ਬਸ ਇਨੀ ਜਹੀ ਗਲ ਤੇ ਮੇਨੂੰ ਓਥੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਕੋਲ ਖੋਲਤੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜੇ ਕੋਹੀ ਗਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਜਾਕੇ ਕੁਟ ਲਈ, ਇਥੇ ਕ੍ਯੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਸਨੂੰ ਝਟ ਨਾਲ ਕੇਹਨ ਲਗਾ ਕੀ ਇਹ ਘਰ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਕਿਥੇ ਹੈ. ਮੇਂ ਤੇਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਦਸਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ.

ਇਨਾ ਸਬ ਕੁਛ ਸੁਨਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬਸੰਤੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੇਂ ਜਦੋ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੌਲ ਆਯੀ ਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦਿਯਾ ਕ਼ਮਿਯਾ ਦਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੇਂ ਇਹ ਤਾ ਨਹੀ ਕੇਹਂਦੀ ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸ੍ਰਿਯਾ ਦਿਯਾ ਗਲਤਿਯਾੰ ਲਬਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਂਨ ਹੂੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੇਣੀ ਚੈਯੀਦੀ ਏ. ਮੇਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਕਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਗਲ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰਖੀ ਕੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਿਰ੍ਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਤ ਕਿਦਾ ਦੇ ਵੀ ਕ੍ਯੋ ਨਾ ਹੋਣ ਓਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਨਹੀ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੇਂਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਯਾਰ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ਿਯਾ ਵੀ ਓਥੇ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦਿਯਾ ਨੇ. ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਰਖਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਰਹੰਦਾ ਹੈ. ਝਾਲਿਏ ਤਾਰੀਫ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਜਾ ਤਾ ਓਦੋ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰੇ.

ਜੋਲੀ ਅੰਕਲ ਬਸੰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਮਾਯਣ ਸੁਨਨ ਤੋ ਬਾਦ ਸਾਰੇ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੇਹਣਾ ਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਨ ਉਪਾਦੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ. ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਰਹੇਗਾ ਤਾ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀ ਕੇਹ ਸਕੇਗੀ.
                                                                                                                    ਜੋਲੀ ਅੰਕਲ
Web: www.jollyuncle.com 

Tuesday, 14 September 2010

ਜੋਲੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੇਖ :

ਰੋਬ ਪਾਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਗ ?

ਜਦੋ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇੰਗ੍ਲੈੰਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਯਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਓਹ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਰੋਬ ਪਾਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਵੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਲ੍ਯਾਤੀ ਬਾਬੂ ਨੂੰ :

·        ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਕੋੜੇ ਏਹਨੂ ਘਟਿਯਾ ਲਗਨ ਲਗ੍ਦੇ ਨੇ;
·        ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਹੀ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟਕਾਰ੍ਡ ਦਿਖਾਨ ਗੇ;
·        ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਤੇਜ ਹੂੰਦੇ ਹੀ ਚੀਖਾ ਮਾਰਨ ਲਗਦਾਂ ਹੈ;
·        ਬਿਸਕੁਟ ਨੂ ਕੁਕੀ ਤੇ ਚੋਕਲੇਟ ਨੂ ਕੈੰਡੀ ਕਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;
·        ਖਾਨ-ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੂੰਦਾ ਹੈ;
·        ਠੰਡਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀਏਟ ਕੋਕ ਚੰਗੀ ਲਗਨ ਲਗਦੀ ਹੈ;
·        ਘਰੋਂ ਬਹਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂ ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਂਨ ਲਗਦਾ ਹੈ;
·        ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪੋਉੰਡ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ;
·        ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ ਇਸ ਨੂ ਖਰਾਬ ਦਿਖਦੀ ਹੈ;
·        ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਇਮ੍ਪੋਰ੍ਟੇਡ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾਨਾ ਨਹੀ ਭੁਲਦਾ;
·        ਕਹੀ ਮਹਨੀਯਾ ਤਕ ਆਪਣੇ ਬੇਗ ਤੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਦਾ ਲੇਬੇਲ ਨਹੀ ਉਠਾਰਦਾ;
·        ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ;
·        ਆਪਣੀ ਹਰ ਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗ੍ਲੈੰਡ ਦਾ ਜਿਕਰ ਜਰੂਰ ਕਰੇਗਾ;
·        ਗਲੀ ਮੋਹੇੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਿਯਾ ਗੱਡੀਆਂ  ਦਾ ਮਜਾਕ ਉੜਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ;
·        ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਦਾ ਬੇਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਹੀ ਭੁਲਦਾ;
·        ਹਰ ਖਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਬੇ ਨੂ ਉਲਟ ਪਲਟ ਕੇ ਸਾਮਨੇ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਰੋਬ ਪਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ;


         
ਜੋਲੀ ਅੰਕਲ


Monday, 13 September 2010

Jolly Uncle's Punjabi articles & jokes

ਹੰਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ
ਜਿਸ ਤਰਹ ਪਾਣੀ ਨੂ ਕੋਹੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਕਮ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਿਯਾਸ ਭੁਜਾਨਾ ਹੀ ਹੂੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਉਸੀ ਤਰਹ ਹੰਸੀ ਨੂ ਚਾਹੇ ਕੋਹੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਉਧਾ ਕਾਮ ਹਰ ਕਿਸੀ ਨੂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਹੰਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੂੰਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਲਈ ਤਾ ਸਿਯਾਨੇ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ. ਹੰਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋ ਦੂਰ ਰੇਹਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਨਾਵ ਯਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਰਹੰਦੇ ਨੇ. ਦੁਨਿਯਾ ਦੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋ ਦੂਰ ਰੇਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੰਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਹੈਠਾ ਲਿਖਿਯਾ ਕੁਛ ਗਲਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼੍ਨਾਮਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

 • ਹਸਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੰਦੇ ਨੇ.
 • ਖੁਸ਼ ਰੇਹਨ ਵਾਲਿਯਾ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੂੰਦੀ ਹੈ.
 • ਹਸਨ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ.
 • ਹਂਸਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਹੀ ਪਿਯਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • ਹਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ  ਸਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੰਦਾ ਹੈ.
 • ਹਸਨ ਖੇਡਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
 • ਹਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚਾਂਨ  ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਵਾਦਾ ਹੂੰਦਾ ਹੈ.
 • ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੋ ਵਡਾ ਕੋਹੀ ਦਾਨ ਨਹੀ ਹੂੰਦਾ.
 • ਹੰਸੀ ਮਜਾਕ ਨਾਲ ਪਰਾਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਗਨ ਲਗ ਪੇਂਦੇ ਨੈ.
 • ਇਕ ਹਂਸਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਕਹੀ ਲੋਗੋ ਨੂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਖੁਸ਼ ਰੇਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀ ਹੂੰਦੀ.
 • ਹਰ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਸਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਵ ਘਟਦਾ ਹੈ.
 • ਹੰਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਜਾਨਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ.
 • ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਵ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਸਿਰਫ ਹਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਹੰਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹਲ ਆਸਾਨੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾ ਹਰ ਮੁਸਕਿਲ ਕਾਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਲਗਨ ਲਗਦਾ ਹੈ.
 • ਰਬ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋ ਖੁਸ਼ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਸਬ ਨੂ ਖੁਸ਼ ਰਖਦਾ ਹੈ.
 • ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਯਾ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੋ ਵਡਾ ਕੋਹੀ ਚੰਗਾ ਕਮ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ.
 • ਹਸਨ ਤੋ ਕੰਜੂਸੀ ਕ੍ਯੂ ਕਰੀਏ ਜਦ ਕੀ ਹਸਨ ਤੇ ਕੋਹੀ ਟੈਕ੍ਸ ਵੀ ਨਹੀ ਲਗਦਾ.
 • ਹੰਸੀ ਤਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੀ ਨੂ ਸਕੂਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
 • ਘਰੇਲੂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਨੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੰਸੀ ਦਾ ਸਬ ਤੋ ਵਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੂੰਦਾ ਹੈ.

ਜੋ ਹਸਦਾ ਹੈ ਓਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬ੍ਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਦੂਸ੍ਰਿਯਾ ਨੂ ਹਾਸਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਸ ਦੀ ਇਬ੍ਬਾਦ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜੋਲੀ ਅੰਕਲ